Terms of Use CZ

Další jazyk online podmínek použitíp

Ochrana soukromí azabezpečení

Společnost KaVo Dental GmbH aspolečnost KerrHawe SA (dále jen „společnost“) společně snašimi přidruženými adceřinými společnostmi respektují vaše soukromí, váží si vztahu svámi azavázaly se chránit vaše soukromí. Chápeme důležitost ochrany soukromí našich zákazníků anávštěvníků webových stránek společnosti. Používání osobních údajů se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů apřístupem na webové stránky společnosti ajejich používáním souhlasíte, že tyto zásady budete dodržovat.

Uznáváte asouhlasíte s tím, že ikdyž jsou zavedena ochranná opatření proti neoprávněnému přístupu nebo zachycení dat, při sdílení vašich osobních informací týkajících se totožnosti swebovými stránkami společnosti neexistuje absolutní záruka bezpečnosti. VNEPRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ ZACHYCENÍ DAT NEBO NEOPRÁVNĚNÉM PŘÍSTUPU NAVZDORY NAŠEMU ÚSILÍ SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TAKOVÉ ZACHYCENÍ DAT NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), KTERÉ ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL UTRPĚL, IKDYŽ SPOLEČNOST PŘEDTÍM UPOZORŇOVALA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD; SPOLEČNOST NEBUDE PŘÍMO ANI ODVOZENĚ RUČIT ZA TO, ŽE INFORMACE POSKYTOVANÉ KTERÝMKOLI ZÁKAZNÍKEM NEBUDOU ZACHYCENY NEBO KNIM NEBUDE NIKDO NEOPRÁVNĚNĚ PŘISTUPOVAT, ANEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ANIVHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK SÁM ZODPOVÍDÁ ZA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI SVÉHO HESLA.