Polityka prywatności grupy KaVo Kerr

Data wejścia w życie: 2 sierpnia 2013 r.

GRUPA KAVO KERR wraz ze wszystkimi jej powiązanymi i stowarzyszonymi spółkami, w tym, między innymi, podmiotami wymienionymi na stronie http://www.kavokerr.com/pl-pl (łącznie „Spółka”) przedstawiają niniejszą politykę prywatności, która opisuje praktyki Spółki w zakresie gromadzenia i ujawniania informacji („Polityka prywatności”). Niniejsza Polityka prywatności obejmuje każdą stronę internetową, która zawiera bezpośrednie łącze do niniejszej Polityki prywatności i która jest kontrolowana przez Spółkę (łącznie „Witryna”). ODWIEDZANIE WITRYNY LUB KORZYSTANIE Z NIEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI W SPOSÓB OPISANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ NA WSZELKIE INNE WARUNKI W NIEJ ZAWARTE. OSOBY, KTÓRE NIE AKCEPTUJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSZONE SĄ O OPUSZCZENIE WITRYNY.

DANE OSOBOWE

Spółka otrzymuje dane osobowe użytkowników korzystających z Witryny w wyniku ich dobrowolnego przekazania, na przykład we wniosku o informacje, przy zapisywaniu się na listę mailingową, podczas uczestnictwa w ankiecie, w loteriach lub innych promocjach, a także ubiegania się o pracę. Spółka definiuje dane osobowe jako niepowtarzalne informacje dotyczące danej osoby, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub numer PESEL. Spółka nie zbiera żadnych danych osobowych użytkownika, których użytkownik nie przekazał dobrowolnie. Jeżeli podczas wizyty w Witrynie użytkownik zostanie poproszony o ujawnienie określonych danych osobowych, których nie chce ujawnić Spółce, może po prostu ich nie podawać.

DANE NIEOSOBOWE

Spółka gromadzi również określone dane nieosobowe dotyczące korzystania z Witryny, w tym liczbę poszczególnych odwiedzających, częstotliwość ich wizyt oraz preferowane programy i usługi. Dane interpretowane są zbiorczo, a nie indywidualnie. Gromadzimy te informacje, aby na przykład dowiedzieć się, ile osób odwiedza Witrynę, które strony są odwiedzane najczęściej, a które najrzadziej, oraz ustalić, które strony internetowe odsyłają odwiedzających do Witryny i powiązanych informacji. Te dane pomagają nam określić zakres, w jakim odwiedzający korzystają z określonych części Witryny, i dostosować ją w przyszłości. Spółka może gromadzić te informacje między innymi za pomocą plików cookie i sygnałów nawigacyjnych (web beacons).

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe pliki danych zapisane na dysku twardym komputera użytkownika. W niektórych przypadkach Spółka korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji związanych z przyszłymi wizytami użytkownika w Witrynie, aby rozpoznać danego użytkownika. W przypadku przejścia na Witrynę za pomocą łącza z witryny spółki stowarzyszonej lub promocji informacje na temat przejścia użytkownika z takiej witryny spółki stowarzyszonej lub promocji mogą zostać zapisane w pliku cookie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na używanie plików cookie i wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Przy odwiedzaniu Witryny funkcja plików cookie nie musi być włączona. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie funkcji plików cookie w swojej przeglądarce może mieć wpływ na korzystanie z Witryny. Aby wejść na strony internetowe, które wymagają rejestracji, konieczne jest zaakceptowanie obowiązkowego pliku cookie dotyczącego sesji, który można usunąć po opuszczeniu Witryny.

SYGNAŁY NAWIGACYJNE (ANG. WEB BEACONS)

Sygnały nawigacyjne umożliwiają osobom trzecim uzyskiwanie informacji takich jak adres IP komputera, na który została pobrana strona zawierająca sygnał nawigacyjny, adres URL strony, na której znajduje się sygnał nawigacyjny, data i godzina przeglądania strony zawierającej sygnał nawigacyjny, typ przeglądarki używanej do przeglądania strony oraz informacje w plikach cookie ustawionych przez osobę trzecią.

INFORMACJE ZBIERANE OD DZIECI

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Spółka nie zwraca się i nie zamierza zwracać do osób poniżej 13 roku życia z prośbą o przekazanie jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Witryny ani o uczestnictwo w panelach dyskusyjnych, forach czy czatach dostępnych w Witrynie. Spółka nie gromadzi i nie wykorzystuje świadomie za pośrednictwem Witryny żadnych informacji uzyskanych od dzieci poniżej 13 roku życia.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Informacje przekazane Spółce lub gromadzone przez Spółkę mogą być wykorzystywane w celu, w jakim zostały przekazane lub zgromadzone, oraz udostępnianie wszystkim podmiotom stowarzyszonym, zależnym i macierzystym Spółki, zewnętrznym partnerom marketingowym oraz osobom trzecim pomagającym zarządzać Witryną. Spółka może również wykorzystywać informacje w inny sposób, na przykład, aby nawiązać kontakt z użytkownikiem w celu przekazania informacji o zmianach w Witrynie i politykach Spółki, przekazania informacji na temat produktów i ofert, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące dla użytkownika, lub w inny sposób wskazany użytkownikowi w punkcie gromadzenia informacji.

Aby lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i lepiej świadczyć usługi na ich rzecz, Spółka może łączyć otrzymane informacje z innymi informacjami ze źródeł osób trzecich, transakcji i komunikacji. Możemy również łączyć te informacje z danymi, które są publicznie dostępne oraz tymi, które otrzymujemy z innych uznanych źródeł. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawniania informacji organom prawnym, jeżeli, naszym zdaniem, jest to niezbędne, aby przeprowadzić dochodzenie lub podjąć odpowiednie działania bądź przeciwdziałania w związku z podejrzewanym oszustwem, sytuacjami mogącymi powodować zagrożenia lub potencjalne szkody, a także w inny sposób wymagany zgodnie z prawem (na przykład na mocy wezwania sądowego, nakazu sądowego lub innych środków prawnych). Jeżeli mamy uzasadniony powód, by sądzić, że użytkownik naruszył warunki lub zasady regulujące korzystanie z Witryny, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich zgromadzonych przez nas informacji w związku z wszelkimi działaniami podejmowanymi lub podjętymi przez naszych przedstawicieli w naszym imieniu. Możemy przekazać dane osobowe podmiotowi stowarzyszonemu lub osobie trzeciej w ramach przenoszenia aktywów przedsiębiorstwa. Takie przekazanie będzie się odbywać w zakresie niniejszej polityki, o ile podmiot stowarzyszony lub osoba trzecia wyrażają zgodę na dalsze wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

PRAWO DO WERYFIKACJI DOKŁADNOŚCI DANYCH

Dla Spółki ważne jest, aby dane były dokładne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek przekazane wcześniej dane uległy zmianie lub jeżeli użytkownik rezygnuje z określonych usług, Spółka poprawi, zaktualizuje lub usunie dane osobowe użytkownika. Wystarczy przesłać wszelkie niezbędne zmiany na adres webmaster@kavokerrgroup.com. Spółka uwzględni wnioski o zweryfikowanie danych, może jednak zachować kopię takich danych, jeżeli uzna to za konieczne, aby zastosować się do nakazów rządowych, rozstrzygnąć spory, rozwiązać problemy, wyegzekwować wszelkie umowy pomiędzy użytkownikiem a Spółką lub w innym uzasadnionym celu niezbędnym do prowadzenia działalności. Należy jednak pamiętać, że bez możliwości korzystania z danych użytkownika Spółka może nie być w stanie zrealizować wszelkich nierozpatrzonych wniosków użytkownika o produkty, usługi czy informacje.

KONKURSY, LOTERIE I INNE PROMOCJE

Od czasu do czasu podczas wizyt w Witrynie użytkownik może zostać zaproszony do wzięcia udziału w konkursie, loterii lub innej promocji. Użytkownik uprawniony do wzięcia udziału w takich promocjach, który przyjmie takie zaproszenie, może zostać poproszony o zarejestrowanie się i/lub przekazanie dodatkowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i numer telefonu. Uczestnicząc w takich promocjach, użytkownik może dodatkowo przyjąć zaproszenie do udziału w czynnościach takich jak udostępnianie innym osobom informacji znalezionych w Witrynie oraz przesyłanie zaproszeń elektronicznych. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących ograniczeń wynikających z umowy lub prawa informacje przekazywane w związku z promocją mogą być wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem i/lub innymi osobami wskazanymi przez użytkownika w związku z promocją bądź innymi produktami i/lub usługami Spółki lub jej ewentualnych partnerów promocji.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wszelkie materiały przekazywane w dowolny sposób, w tym między innymi pocztą elektroniczną, poprzez publikowanie, dostarczane w formie wiadomości, przesyłane, pobierane lub przedstawiane w inny sposób (łącznie „Przedstawienie”), przez użytkownika Spółce na dowolnych stronach internetowych Spółki zamieszczonych na portalach lub stronach mediów społecznościowych takich jak między innymi Facebook, Twitter lub Google+ („Media społecznościowe”), są przekazywane na własne ryzyko użytkownika, bez oczekiwań zachowania ich prywatności. Spółka nie może kontrolować działań innych użytkowników Mediów społecznościowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść czy Przedstawienie w Mediach społecznościowych. Odwiedzając jakiekolwiek strony Spółki w Mediach społecznościowych, użytkownik oświadcza i gwarantuje Spółce, że zapoznał się z obowiązującą polityką prywatności i warunkami korzystania z takich Mediów społecznościowych i że będzie przestrzegać wszelkich postanowień w nich zawartych.

NIEWYRAŻENIE ZGODY

W związku z promocjami lub innymi projektami użytkownik może zostać zapytany, czy nie ma zastrzeżeń do określonych form wykorzystywania lub udostępniania danych. W przypadku otrzymania pytania o takie zastrzeżenia użytkownik będzie miał możliwość niewyrażenia zgody na określone używanie lub udostępnianie danych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody w takich okolicznościach, Spółka uszanuje jego decyzję. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Spółki, wystarczy kliknąć łącze „nie wyrażam zgody” lub „rezygnuję” w samej korespondencji. Adres e-mail użytkownika zostanie usunięty z konkretnej listy marketingowej. Należy zapewnić nam odpowiednią ilość czasu na uwzględnienie wniosku, z uwagi na to, że niektóre promocje mogą już trwać.

POCZTA ELEKTRONICZNA

YJesteśmy otwarci na wszelkie pytania i uwagi dotyczące Spółki, jej usług i/lub produktów oraz Witryny. Wszelkie wiadomości można przesyłać na skrzynkę pocztową wskazaną w Witrynie. Przesłane wiadomości zostaną udostępnione tym osobom w Spółce, które są najbardziej kompetentne do rozwiązania kwestii zawartej w wiadomości. Spółka zatrzyma kopię wiadomości do momentu rozwiązania problemu. Wiadomość może zostać również umieszczona w archiwum na określony okres lub usunięta, jednak adres e-mail użytkownika nie będzie wykorzystywany w żadnym innym celu.

BEZPIECZEŃSTWO

Spółka stosuje standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich systemów oraz informacji, które gromadzi. Niestety żaden proces przesyłania danych przez Internet nie jest w całkowicie bezpieczny. W związku z tym Spółka nie gwarantuje bezpieczeństwa danych przesłanych Spółce lub przez Spółkę za pośrednictwem Witryny.

ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie może potwierdzić, że dowolna strona internetowa osób trzecich działa zgodnie z praktykami dotyczącymi ochrony prywatności równoważnymi z praktykami stosowanymi przez Spółkę. Zachęcamy do przeglądania i zapoznawania się z politykami prywatności takich osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub polityki takich stron internetowych osób trzecich, nie zatwierdza żadnych produktów czy usług, które mogą być wspomniane lub oferowane na jakichkolwiek stronach internetowych osób trzecich, i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.

SPECJALNE OŚWIADCZENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

AWszelkie dane osobowe przekazywane w Witrynie w związku z ubieganiem się o stanowisko w Spółce będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia podania o pracę. Spółka może również ujawniać takie dane osobowe swoim przedstawicielom w celach gromadzenia, utrzymywania i analizowania informacji o kandydatach na stanowiska.

ODWIEDZANIE WITRYNY PRZEZ OSOBY SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, jego dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się i są obsługiwane serwery i centralna baza danych Spółki. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych mogą nie być tak kompleksowe jak przepisy obowiązujące w kraju użytkownika. Korzystanie z niniejszej Witryny jest równoznaczne z potwierdzeniem zrozumienia, że dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane na serwery komputerowe i infrastrukturę Spółki zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

Jeśli użytkownik mieszka w Kalifornii i dobrowolnie ujawnił Spółce swoje dane osobowe, ma prawo poprosić Spółkę o informacje na temat swoich danych, które Spółka udostępniła osobom trzecim do wykorzystania w ramach marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, i uzyskać odpowiedź w formie pisemnej. Takie osoby trzecie, jeśli istnieją, obejmują wszystkie podmioty powiązane Spółki, które są odrębnymi podmiotami prawnymi. Użytkownik może poprosić konkretnie o listę kategorii danych osobowych, które Spółka mogła ujawnić. Aby uzyskać powyższe dane, należy wysłać wiadomość e-mail na adres webmaster@kavokerrgroup.com. Należy pamiętać, że Spółka ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zapytanie każdego klienta tylko raz w roku kalendarzowym.